Contact Us

Office Address BHARATIYA VIDYA BHAVAN'S RESIDENTIAL PUBLIC SCHOOL,
NAMAVARAM, RAJAHMUNDRY. E.G.Dt., A.P.
Email id: bhavans.rjy@gmail.com
Phone: 0883-2556134, 135, 136
  • Principal: Smt. USHA KUMARI SUDHARMA, 0883 - 2556137
  • Vice-Principal : M.SOORYAN, 0883 - 2556142

Office Address

Address

BHARATIYA VIDYA BHAVAN'S RESIDENTIAL PUBLIC SCHOOL,NAMAVARAM, RAJAHMUNDRY. E.G.Dt., A.P.

Email

bhavans.rjy@gmail.com

Phone

0883-2556134, 135, 136